LV EN FR

LPS sarunas ar Satiksmes ministriju
 

 

Trešdien, 28. martā notika Tehnisko problēmu komitejas sēde, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības un Satiksmes ministrijas sarunas, kurās tika izskatīti jautājumi saistībā ar sabiedriskā transporta organizāciju un autoceļu stāvokli.

Jautājumu lokā par sabiedrisko transportu puses atzina, ka pašlaik netiek pildīti 5.decembra LPS un Ministru kabineta vienošanās un domstarpību protokolā fiksētie pasākumi 5 miljoni latu konsolidācijas ietvarā. Jāpiemin, ka papildus 5 miljonu samazinājumam nav nomaksātas parādsaistības par 2011. gadu, 1.77 miljonu apmērā un nav segta izdevumu daļa par dīzeļdegvielas sadārdzinājumu.
Prezentāciju skatīt šeit: 
http://www.lps.lv/Komitejas/Tehnisko_problemu_komiteja/?task=sessions&committee_id=1426
 
 
Sabiedriskā transporta jautājumu blokā puses vienojās, ka steidzamības kārtā jāpalielina apropriāciju Satiksmes ministrijas budžetā 2012.gada 1.pusgadā, lai segtu reālos sabiedriskā transporta pakalpojuma zaudējumus, tai skaitā degvielas cenu pieaugumu. Pašlaik budžets sedz vidēji tikai 70% no nepieciešamā zaudējumu - izdevumu apjoma. Šajā nolūkā Satiksmes ministrija steidzamības kārtā sagatavo rīkojuma projektu MK par 2011. gada nesegto zaudējumu kompensāciju 1,773 milj. Ls apmērā. Puses arī vienojās, ka līdz 2014. gadam samazināmas sabiedriskajam transportam noteiktās kvalitātes prasības, kā arī jāveic grozījumi MK rīkojumā Nr. 265. (par koncesijas piešķiršanas nosacījumiem) par līgumu nodrošinājumu atcelšanu. Savukārt, lai tiktu nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju izmaksu mazināšana, kā arī tiktu nodrošināta efektīva vienota maršrutu tīkla plānošana un pasūtījumu izpildes kontrole, vērsties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ar ierosinājumu, rast iespēju piesaistīt ES finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem un pasūtītājiem nepieciešamo IT risinājumu izveidei un ieviešanai. Vēl nepieciešams vērsties VARAM ar lūgumu izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, lai pašvaldībām noteiktu par pienākumu skolēnu autobusu maršrutus saskaņot ar plānošanas reģioniem, un izstrādāt metodiku, kas nosaka vienotu kārtību, kādā pašvaldības drīkst izmantot skolēnu autobusus. 2013. gada valsts budžeta sagatavošanas gaitā Satiksmes ministrija organizē sarunas ar LPS pilnvarotajiem pārstāvjiem.
 
Puses vienojās, ka jautājumā par finansējumu valsts noteiktām pasažieru kategorijām, kurām pienākas atvieglojumi sabiedriskajā transportā, samazināmas braukšanas maksas atlaides. Tas attiecināms uz personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu (izņemot personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti), personām, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar 1.invaliditātes grupu, un politiski represētajām personām, sākot ar 2013. gada 1. janvāri.
 
Sarunu dalībnieki nevienojās par konsolidācijas pasākumiem, reorganizējot autoostu pakalpojumus, kas varētu radīt pašvaldībām papildus finansiālu slogu 0.35 līdz 0.5 miljonu latu apmērā. LPS uzskata, ka pašlaik valsts nav definējusi minimālo pakalpojuma līmeni autoostās, kā arī paredzamo valsts līdzfinansējumu. Autoostu reģistrācijas, darbības un finansēšanas jautājums jānodod Autotransporta direkcijai, paredzot, ka autoostu izmaksas katrai autoostai izskatītu Direkcija, paredzot atsevišķi Autoostu uzturēšanas izdevumus no zaudējumu kompensācijas pārvadājumiem. Savukārt tūlītēja autoostu likvidācija bez finansiālās ietekmes izvērtēšanas uz pašvaldību budžetiem nav pieļaujama. Šī jautājumu bloka noslēgumā puses vienojās, ka atkārtoti Saeimā un Valdībā ir jāiesniedz priekšlikumi par nelegālo pārvadājumu samazināšanai.
 
Par autoceļu nozares jautājumiem sarunās pašvaldību pārstāvji uzsvēra, ka samazinātais mērķdotāciju apjoms nenodrošina finansējumu autoceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai. Pēc „Latvijas Valsts ceļu” datiem izdevumi tikai melno bedrīšu uzturēšanai pieauguši par 20%, tas nozīmē, ka mērķdotāciju ietvarā pašvaldībām nāksies iztērēt vairāk nekā 76% no mērķdotāciju apjoma tikai bedrīšu remontam. Savukārt pārējiem remontdarbiem finansējums nepietiks. Pašvaldību pārstāvji pieprasīja Satiksmes ministrijai risināt jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu 4.2 miljonu latu apmērā, Satiksmes ministrija atbalstīs LPS iniciatīvu par papildus līdzekļu piešķiršanu.
Puses vienojās, ka A\S „Latvijas Valsts ceļi” līdz 20. aprīlim apkopos 1.ceturkšņa rezultātus par mērķdotāciju izlietojumu, savukārt LPS veiks aptauju par pašvaldību papildus izdevumiem autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanā līdz 25.aprīlim. Satiksmes ministrija risinās jautājumu par Autoceļa fonda atjaunošanu un sagatavos izskatīšanai valdības sēdē jautājumu par valsts un pašvaldību autoceļu finansēšanas modeli, paredzot finansējumu autoceļu uzturēšanai ne mazāku kā 40% no akcīzes nodokļa naftas produktiem līdz šī gada 1. Jūlijam.
 
Puses vienojās, ka ir atbalstāma LPS iniciatīva par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu aktivitātes „Tranzīta maršrutu (ielu) sakārtošana pilsētas teritorijās”. Pašlaik notiek šīs aktivitātes 3. kārtas rezultātu izvērtēšana, taču finansējums 10 miljonu latu apmērā atbilst tikai 6 projektu realizācijai. LPS pārstāvji aicina Valdību pārdalīt citu ministriju aktivitāšu ietvaros neapgūtos ES fondu līdzekļus un novirzīt tos papildus 3.2.1.2.aktivitātei „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.
Puses vienojās, ka MK 2008. gada 11. marta noteikumos Nr.173, „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, noteiktie koeficenti, valsts budžeta mērķdotāciju sadalījumam starp pašvaldībām, aprēķināti ņemot vērā līdz 2009. gadam reģistrēto pašvaldību ceļu un ielu parametrus un tiks saglabāti līdz 2013.gadam.

 

Aino Salmiņš

 

 

 

 

 

 
: Ilze Mutjanko
: Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
: ilze.mutjanko@lps.lv
: 67221102