Biedrības "Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība" darbības pamatmērķis ir veicināt sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību un sekmēt sociālo labklājību:

 • pārstāvēt Biedrības un tās biedru intereses un aizstāvēt to tiesības pašvaldību un valsts institūcijās;
 • formulēt kopīgu viedokli un pārstāvēt to pašvaldību un valsts institūcijās;
 • sekmēt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi;
 • nodrošināt pakalpojumus un informāciju Biedrības biedriem, lai uzturētu pastāvīgus kontaktus starp tiem un koordinētu viņu intereses;
 • veicināt un sekmēt informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu starp Biedrības biedriem, sadarbību ar sociālās jomas speciālistiem un to organizācijām ārzemēs;
 • veicināt Biedru sociālo aizsardzību;
 • izstrādāt priekšlikumus sociālo dienestu darba uzlabošanai;
 • organizēt seminārus, lekcijas, pieredzes apmaiņu un cita veida apmācības;
 • organizēt labdarības veicināšanas pasākumus;
 • sadarboties ar citām biedrībām, nodibinājumiem, fiziskām un juridiskām personām, kas sekmē vai ieinteresētas Biedrības mērķu sasniegšanā;
 • veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus. 

 

 
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
 
Iveta Sietiņsone
Cēsu novada p/a "Sociālais dienests" direktore
sdvaditaju.apvieniba@gmail.com
 
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECES
 
Ina Balgalve
Tukuma novada p/a "Tukuma novada sociālais dienests" direktore
ina.balgalve@tukums.lv 
Ina Behmane 
Saldus novada p/a "Sociālais dienests" direktore
ina.behmane@saldus.lv
 
VALDES LOCEKĻI
 
Jānis Antaņevičs
Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs
janis.antanevics@gulbene.lv
Ilze Āna
Jelgavas novada sociālā dienesta vadītāja
ilze.ana@jelgavasnovads.lv
Gunta Gumbina
Salaspils novada sociālā dienesta vadītāja
gunta.gumbina@salaspils.lv
Anna Jegorova
Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja
soc@dnd.lv
Maira Baumane Alsungas novada Sociālā dienesta vadītāja socialie@alsunga.lv
Silvija Strankale Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija.strankale@rezeknesnovads.lv
Inese Lībere
Lubānas novada sociālā dienesta direktore
lubanasvsac@lubana.lv
Inta Rudbaha Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāja Inta.Rudbaha@ventspilnd.lv
Ervins Alksnis Rīgas Sociālā dienesta vadītājs Ervins.Alksnis@riga.lv
Ina Jankeviča Vecumnieku novada Sociālā dienesta vadītāja ina.jankevica@vecumnieki.lv
Lauris Pastars  Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājs Lauris.Pastars@preili.lv
Ilmārs Matvejs Auces novada Sociālā dienesta vadītājs Ilmars.Matvejs@soc.auce.lv