Kongresu starplaikos LPS darbu vada Dome Domes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

Dome ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Domes locekļiem; lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.

Saskaņā ar LPS statūtiem Domē ietilpst ne vairāk kā 124 pašvaldību pārstāvji. 

Domes sastāvā ietilpst Biedrības priekšsēdis un pašvaldību domju priekšsēdētāji, kā arī seši Rīgas pilsētas domes ievēlēti pārstāvji no Rīgas pilsētas domes deputātiem.

Dome ir tiesīga:

 • ievēlēt   valdi;
 • mainīt valdes skaitlisko sastāvu, atcelt vai atsaukt no amata valdes             locekļus;
 • organizēt kongresa lēmumu izpildi;
 • veidot pastāvīgās komitejas, apstiprināt to vadītājus         un nolikumus;
 • apstiprināt pašvaldību apvienību, savienību, asociāciju un             atsevišķu tās nodaļu nolikumus un struktūru;
 • apstiprināt Biedrības ieņēmumu un izdevumu tāmi;
 • izskatīt un pieņemt lēmumus par svarīgākajiem jautājumiem Biedrības        mērķu sekmēšanai un Biedrības pasākumu un mantas vispārīgai pārzināšanai;
 • noteikt Biedrības mantas un līdzekļu izlietošanas kārtību;
 • izskatīt Biedrības administrācijas priekšlikumus un pieņemt lēmumus par    uzņēmējdarbības veikšanu likumdošanā noteiktajā kārtībā, kā arī izskatīt citus         priekšlikumus un iesniegumus;
 • lemt par uzņēmumu izveidi un apstiprināt to vadītājus;
 • lemt par nekustamā īpašuma atsavināšanu;
 • apstiprināt Biedrības laikraksta nolikumu un redaktoru;
 • apstiprināt Biedrības simboliku;
 • noteikt sapulces un kongresa vietu un laiku;

Dome nevar paust viedokli jautājumos, kuros pašvaldību grupu viedokļi       atšķiras. Lēmumu pieņemšanāpriekšsēdētāja vietniekam ir veto tiesības, ja  to atbalsta vairāk nekā puse no attiecīgās grupas domniekiem.