European Regions for Social Inclusion

Projekta mērķis ir izveidot starpreģionālu un daudzlīmeņu tīklu, kas ir veltīts sociālajai kohēzijas politikai. Projekts sekmē sadarbību starp pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, augsta līmeņa ES politiķiem un iedzīvotājiem.

Iepriekšējais
Nākamais