Eiropas Savienības Reģionu komiteja ir ES padomdevēja struktūra, kurā darbojas vēlēti reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji no visām 28 ES dalībvalstīm. Reģionu komitejā tie pauž viedokli par ES tiesību aktiem, kuri tieši ietekmē reģionus un pilsētas.

Reģionu komitejas locekļi: 350 no visām ES dalībvalstīm.
Dibināšanas gads: 1994.
Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija).

Ko dara Reģionu komiteja?
Komiteja ļauj vietējām un reģionālajām pašvaldībām iesaistīties ES tiesību aktu izstrādē un nodrošina, ka tiek ievērotas pašvaldību vajadzības un nostāja.

  • Eiropas Komisijai, ES Padomei un Eiropas Parlamentam jāapspriežas ar Reģionu komiteju, izstrādājot tiesību aktus jomās, kas ietekmē vietējo un reģionālo pārvaldību, piemēram, veselība, izglītība, nodarbinātība, sociālā politika, ekonomika un sociālā kohēzija, transports, enerģētika un klimata pārmaiņas.
  • Ja tas netiek darīts, Reģionu komiteja var vērsties ES Tiesā.
  • Pēc likumdošanas priekšlikuma saņemšanas Reģionu komiteja sagatavo un pieņem atzinumu un iesniedz to attiecīgajām ES iestādēm.
  • Reģionu komiteja sniedz atzinumus arī pēc savas iniciatīvas.

Sastāvs
Reģionu komitejas locekļi ir vēlēti vietējo un reģionālo pašvaldību politiķi. Katra valsts pēc savas izvēles izvirza komitejas locekļus, kurus ES Padome ieceļ amatā uz pieciem gadiem ar iespēju šo termiņu pagarināt. Locekļu skaits no katras valsts ir atkarīgs no attiecīgās valsts iedzīvotāju skaita.

Detalizēta Informācija par Reģionu komiteju pieejama šajā tīmekļa vietnē.

Kopš Latvijas iestāšanās ES 2004.gadā Latvijas pārstāvjiem Reģionu komitejā ir pastāvīgo locekļu statuss.

Latvijas delegācija

Delegācijas vadītājs - Andris Jaunsleinis.

LOCEKĻI

VĀRDS, UZVĀRDS

PAŠVALDĪBA

POLITISKĀ GRUPA

Inga BĒRZIŅA

Kuldīgas novada dome

ALDE

Ligita GINTERE

Jaunpils novada dome

ALDE

Andris JAUNSLEINIS

Ventspils novada dome

ALDE

Aleksandrs LIELMEŽS

Mālpils novada dome

ALDE

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas dome

ALDE

Dainis TURLAIS

Rīgas pilsētas dome

ALDE

Jānis VĪTOLIŅŠ

Ventspils pilsētas dome

ALDE

 

LOCEKĻU AIZSTĀJĒJI

VĀRDS, UZVĀRDS

PAŠVALDĪBA

 

Gunārs ANSIŅŠ

Liepājas pilsētas dome

ALDE

Jānis BAIKS

Valmieras pilsētas dome

ALDE

Gints KAMINSKIS

Auces novada dome

ALDE

Sergejs MAKSIMOVS

Viļakas novada dome

ALDE

Aivars OKMANIS

Rundāles novada dome

ALDE

Olga VEIDIŅA

Rīgas pilsētas dome

PES

Hardijs VENTS

Pārgaujas novada dome

ALDE 

ALDE: Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība

PES: Eiropas Sociālistu partija