Iepriekšējais
Nākamais

Eiropas Komisija apliecina pašvaldību lomu attīstības sadarbībā

10. – 11. jūlijā Briselē (Beļģija) notiekošajā Reģionu komitejas un Eiropas Komisijas kopīgi rīkotajā „5. konferencē par decentralizētas sadarbības jautājumiem. Pilsētas un reģioni attīstībai” Eiropas Komisijas pārstāvji vairākkārt uzsvēra pašvaldību lomu iedzīvotāju iesaistīšanā, labklājības un miera veicināšanā pasaulē.

“Mēs varēsim realizēt Ilgtspējīgas attīstības mērķus, ja to īstenošanā iesaistīsies visas ieinteresētās personas. Mums jākoncentrējas uz vairākām svarīgām lietām: laba resursu pārvaldība un atklātība mūsu darbā, dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju veicināšana, ilgtspējīga enerģija, kā arī miers un drošība. Te ir liela loma pašvaldībām, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem,” konferencē uzsvēra Eiropas Komisijas Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Klauss Rūdišhauzers (Klaus Rudischauser).

Arī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aktīvi iesaistījusies ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu aktualizēšanā un izskaidrošanā Latvijas pašvaldībās, lai sniegtu kopīgu ieguldījumu vietējo un reģionālo pašvaldību ilgtspējīgā attīstībā. “Tikai vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšana decentralizētā sadarbībā un attīstībā spēs nākotnē nodrošināt mieru  un ilgtspējīgu attīstību  pasaulē. Tai jābūt tuvākās nākotnes prioritātei nacionālā, Reģionu komitejas un visas Eiropas Savienības līmenī,” savu viedokli pauda LPS priekšsēdis, Latvijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs un Austrumu partnerības reģionālo un vietējo pašvaldību konferences  (CORLEAP) Biroja loceklis Andris Jaunsleinis. LPS Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros 2016. un 2017. gadā regulāri rīko seminārus pašvaldību pārstāvjiem par dažādām ilgtspējīgas attīstības un globālās izglītības tēmām. Projektā arī aktīvi iesaistījušies Jaunpils novada radošie jaunieši, veidojot animācijas filmas un koka puzli par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Konferencē pašvaldību lomu uzsvēra arī Eiropas Ārējās darbības dienesta Attīstības sadarbības koordinācijas nodaļas vadītājs Filiberto Čeriani Sebregondi (Filiberto Ceriani Sebregondi): “Pašvaldību loma ir fundamentāla, jo tām ir iespēja vairāk veicināt dialogu ar iedzīvotājiem un sekmēt integrāciju mūsdienu sabiedrībā.” Vienlaikus Eiropas Komisijas pārstāvis pauda atbalstu “Jaunajai pilsētprogrammai”, kas tiek uzskatīta par nozīmīgu virzītājspēku ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

LPS jau rakstījusi, ka “Jaunā pilsētprogramma”, kas pieņemta pagājušā gada oktobrī ANO Habitat III konferencē, ir uz rīcību orientēts dokuments, nosakot standartus pilsētu ilgtspējīgas attīstības sasniegšanai, pārdomājot veidus, kā mēs ceļam, pārvaldām un dzīvojam pilsētās, kā arī liekot uzsvaru uz sadarbību ar ieinteresētajiem partneriem visos pārvaldes līmeņos, tostarp privātajā sektorā.

„5. konferencē par decentralizētas sadarbības jautājumiem. Pilsētas un reģioni attīstībai” piedalās vairāk nekā 600 vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji no Eiropas Savienības un partnervalstīm. Atsaucoties Latvijas delegācijas Reģionu Komitejā vadītāja Andra Jaunsleiņa ielūgumam, konferencē piedalās arī Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa prezidente Tatjana Badana (Tatiana Badan) un vairāki kongresa pārstāvji. Informāciju par konferenci atradīsiet Reģionu komitejas mājas lapā.