Iepriekšējais
Nākamais

Globālais Izglītības industrijas samits

Globālo Izglītības industrijas samitu GEIS2017 “Schools at the Crossroads of Innovation in Cities and Regions” 24.-26. septembrī organizēja OECD sadarbībā ar EK un Luksemburgas izglītības ministriju. Globālais Izglītības industrijas samits ir augsta līmeņa diskusiju forums, kurā piedalās izglītības procesā iesaistītās un ieinteresētās puses – augsta līmeņa nozares politikas veidotāji, izglītības zinātnes speciālisti, pedagogi, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji – spriežot par konceptuāliem izglītības politikas jautājumiem, problēmām un risinājumiem.

Pasākumu atklāšanas daļā Luksemburgas izglītības ministrs C.Meisch izcēla Luksemburgas kā inovatīvas, uzņēmējspējīgas valsts tēlu, kā labos piemērus minēja skolas, kas demonstrē augstu līmeni tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un ir cieši integrētas reģionālajā ekonomikā, tādējādi iegūstot apzīmējumu Future Hubs. Viņš norādīja, ka Globālā izglītības industrijas samita mērķis ir veicināt dialogu starp izglītības sistēmu un uzņēmējdarbības vidi, un stiprināt saikni starp izglītības praktiķiem un izglītības politikas veidotājiem. Savukārt Eiropas Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs T. Navracsics savā uzrunā norādīja, ka ir jāveido demokrātiskāka Eiropa, kuras politikas centrā ir cilvēks. Eiropas nākotnes atslēga ir izglītība, kas veido saliedētu sabiedrību, kas spēj pielāgoties un elastīgi risināt mūsdienu izaicinājumus (attitudes, aptitudes, flexibility).  

OECD Izglītības un prasmju direktorāta vadītājs A. Schleicher, kurš izglītības nozares darbiniekiem ir pazīstams arī Latvijā norādīja, ka izglītības uzdevums nākotnē būs “savienot dažādas pasaules”.

Keynote prezentācijā “Innovation in Education in Luxembourg” tika prezentēts projekts MathemaTIC, kas ir e-platforma matemātikas mācību vielas apguvei. Tā dod iespēju obligāto mācību saturu apgūt interesantā, interaktīvā veidā atbilstoši skolēna zināšanu līmenim.  Projekts ir saskaņots ar nacionālo izglītības satura standartu un to atbalsta Luksemburgas izglītības ministrija. Demo versija pieejama: https://www.mathematic.lu/index_en.html.

OECD CERI (līdzšinējais) vadītājs D.Van Damme prezentēja CERI ziņojumu “Schools at the Crossroads of Innovation in Cities and Regions”. Ilgtspējīgas inovācijas var attīstīties tikai atvērtā izglītības vidē. Lai to nodrošinātu, nepieciešamas pārmaiņas izglītības pārvaldībā, lielāku ietekmi un nozīmi piešķirot izglītībā ieinteresētajām pusēm un horizontālajai atbildībai, kā arī prasmīgi jāizmanto tehnoloģiju radītās iespējas. Mācīšanās vairs nenotiek tikai skolā, ir jānodrošina daudzpusīgas mācīšanās iespējas arī ārpus skolas – sociālajā un uzņēmējdarbības vidē. Ir jāveido politika, kas veicina skolu atvērtību un iekļaušanos inovāciju ekosistēmā un aktīvu izglītībā ieinteresēto pušu iesaisti izglītības procesā.

Samita apaļā galda diskusijas notika četros tematiskajos blokos: inovatīvas skolas, skolas kā ekonomiskās attīstības un labklājības virzītājspēks, skolu sadarbība ar vietējo ekonomiku un politikas inovāciju ekosistēmu attīstībai.  Diskusijās izskanēja viedoklis, ka skolām šodien netiek dota pietiekama autonomija sadarbības īstenošanai. Nepieciešams veicināt lēmumu pieņemšanas decentralizāciju, līdzsvarojot atbildību starp nacionālo, reģionālo (pašvaldības) un institucionālo (skolas vadības) līmeni, lai neierobežotu skolu iespējas operatīvi reaģēt uz apkārtējās vides un ekonomikas vajadzībām un izaicinājumiem, kā arī nepieciešams spēcināt skolu saikni un sadarbību ar sociālajiem partneriem un pašvaldībām.

Tāpat tika pausti viedokļi par efektīvu izglītības kvalitātes monitoringu. Šajā saistībā interesi raisīja Latvijas start-up uzņēmums Edurio, kas ir izstrādājis platformu neakadēmisko skolas kvalitātes indikatoru novērtēšanai, nodrošinot iespēju skolām saņemt atgriezenisko saiti par mācību vidi un sociālo klimatu skolā, skolēnu labsajūtu, skolotāju motivāciju un pašnovērtējumu, vecāku viedokli. Ar Edurio piedāvājumu pašvaldības esam iepazīstinājuši, organizējot videokonferenci. Daudzas pašvaldības un skolas jau izmanto šo platformu, lai organizētu aptaujas pedagogiem, skolēniem un vecākiem. Informācija par uzņēmumu atrodama: https://www.edurio.com/

Diskusijas gaitā mēs, Latvijas pārstāvji, vēlreiz pārliecinājāmies, ka daudzas problēmas, par kurām tika debatēts samitā, mēs jau veiksmīgi risinām. Dalījāmies pieredzē un informējām par Latvijā īstenotajām reformām izglītības konkurētspējas veicināšanai. Inovatīvu izglītības sistēmu veido mūsdienīgs, uz prasmju un kompetenču attīstību vērsts izglītības saturs, moderna skolu infrastruktūra un resursi, profesionāli un motivēti mācībspēki.

Nākamais samits GEIS2018 notiks Igaunijā, Tallinā. Tēma: Dati par izglītību un dati izglītībā.

Globālā Izglītības industrijas samita materiāli angļu valodā ir pieejami saitē: http://globaleducation.onetec.eu/doc.html

 

Ināra Dundure,

Globālā Izglītības industrijas samita delegāte

 

Laura Treimane,

Nozares padomniece izglītībā un zinātnē

Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība OECD un UNESCO