LV EN FR

LPS piedalījās starptautiskā forumā par ES attīstības sadarbības jautājumiem
 
04.04.2012

  

 

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes delegācija no 2012.gada 2. līdz 3.aprīlim piedalījās PLATFORMA* starptautiskajā forumā Florencē (Itālija). Forumā, ko organizēja Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomes (Council of European Municipalities and Regions (CEMR)) Itālijas nodaļa sadarbībā ar Toskānas reģionu, piedalījās 150 delegāti (vietējo un reģionālo pašvaldību, nevalstisko organizāciju un Eiropas institūciju pārstāvji) no 20 pasaules valstīm.

Attīstības sadarbības (mērķtiecīgas un koordinētas atbalsta sniegšanas trešajām valstīm) jautājumiem veltītā foruma dalībnieki aicināja Eiropas Komisiju konkrētāk paust savu nostāju un veidot skaidru stratēģiju vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanai ES attīstības sadarbībā. Tāpat foruma dalībnieki aicināja Eiropas Parlamentu un ES Padomi atbalstīt Eiropas Komisijas priekšlikumu saglabāt nevalstisko organizāciju un pašvaldību atbalsta programmu (Non-state actors and local authorities programme), kā arī 2014-2020 ES plānošanas periodā palielināt programmas budžetu no 1,3 miljardiem līdz 2 miljardiem eiro.
Forumā tika pieņemta deklarācija par ES attīstības sadarbības politikas virzību nākotnē. Deklarācija atsaucas uz Eiropas Komisijas 2011.gada oktobra ziņojumu Par ES attīstības sadarbības politikas efektivitātes paaugstināšanu (Agenda for Change), kurā uzvērta vietējo un reģionālo pašvaldību loma ES attīstības sadarbības politikas veidošanā un decentralizētas sadarbības veicināšanā.
 
* PLATFORMA – Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību platforma attīstības sadarbībai – ir EuropeAid finansiāli atbalstīta projekta ietvaros izveidots sadarbības tīkls, kura galvenie mērķi ir koordinēt Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību darbību attīstības sadarbības jomā, īpaši Eiropas līmeņa attīstības sadarbības politikas definēšanā un ieviešanā; veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu; veicināt Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšanos ES attīstības sadarbības programmu īstenošanā; stiprināt saites ar nevalstiskajām organizācijām (t.sk. CONCORD – Eiropas NVO konfederāciju attīstības sadarbībai). PLATFORMA sadarbības tīklu veido Eiropas Municipalitāšu un reģionu padome (CEMR), tās biedri - Eiropas valstu pašvaldību asociācijas, t.sk. LPS, kā arī vairākas starptautiskas organizācijas. PLATFORMA galvenie darbības virzieni ir: vienotas pozīcijas par Eiropas attīstības sadarbības politiku veidošana; tematisku semināru organizēšana, uzsverot vietējo un reģionālo pašvaldību lomu attīstības sadarbībā; informācijas sniegšana pašvaldībām nolūkā veicināt to iesaistīšanos attīstības sadarbības aktivitātēs, izmantojot ES piedāvātās atbalsta programmas.
 
Informāciju sagatavoja:
LPS padomniece Zane Dūze 
 
 
 
 
 
Informāciju ievietoja: Ilze Mutjanko
Amats: Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
E-pasts: ilze.mutjanko@lps.lv
Tālr.: 67221102