The page uses cookies to offer you better content. By visiting this site, you consent to the use of cookies.
Ok
Iepriekšējais
Nākamais

ZPR darba grupā spriež par elektroenerģijas taupīšanu un iepazīst nākotnes vēja parku

Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) rīkotajā projekta “e-MOPOLI” enerģētikas darba grupā, kas norisinājās 28. septembrī, apspriesti dažādi ar elektroenerģijas taupīšanu saistīti Zemgalē īstenoti projekti, kā arī citas radniecīgas un aktuālas tēmas.

Darba grupas sanāksmi atklāja Zemgales Plānošanas reģiona projektu vadītājs Raitis Madžulis, kurš iepazīstināja ar projektu “Sohjoa Baltic” jeb “Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bezvadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu”. Projekta laikā veiktas autonomā autobusa demonstrācijas Jelgavā un Aizkrauklē, autobusam Zemgalē kursējot teju mēnesi.

Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības Valdes priekšsēdētājs Arnis Bergs izklāstīja elektromobilitātes jomas jaunumus, elektromobiļu attīstības tendences un nākotnes scenārijus Latvijā, sniedza ieskatu grantu sistēmā Igaunijā un Lietuvā, kā arī Nacionālā enerģētikas un klimata plāna mobilitātes jautājumos.

ZPR īsteno projektu “Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem (e-MOPOLI), kurā šobrīd tiek izstrādāts mobilitātes plāns, ar kura detalizētu saturu iepazīstināja Gints Birzietis – ilgtspējīgas mobilitātes plānošanas speciālists. Vadoties pēc reģiona raksturojuma un pieejamās infrastruktūras, izstrādātas arī rekomendācijas, kurās ietilpst gan informācijas kampaņas un labo prakšu piemēri, gan praktiski risinājumi uzlādes punktu skaita palielināšanai, finansiāla atbalsta vai citu stimulu sniegšanai potenciālajiem elektroauto pircējiem.

Biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA) direktore Inga Kreicmane iepazīstināja ar “PentaHelix” projektu, kas strādā energoefektivitātes un ilgtspējīgas enerģētikas risinājumu jomā, ļaujot cieši sadarboties galvenajām ieinteresētajām pusēm, piemēram, rūpniecības un biznesa pārstāvjiem, ēku sektoram, NVO, akadēmiskā sektora pārstāvjiem un individuāliem iedzīvotājiem vai attiecīgām pilsoniskās sabiedrības asociācijām. Šīs grupas paplašinās ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu darbības jomu un ietekmi, nodrošinot vērtīgu vairāku sabiedrības daļu viedokli un identificējot potenciālos pasākumus, sistēmiskus risinājumus un labāku izpratni par dzinuļiem un šķēršļiem ilgtspējīgākai sabiedrībai un ekonomikai katrā konkrētajā reģionā.

Savukārt par projekta “KeepWarm” (“Centralizētās siltumapgādes sistēmu darbības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā”) nozīmību Enerģētikas un klimata plānā noteikto mērķu sasniegšanai, izmantojot efektīvu centralizēto siltumapgādi, stāstīja ZREA projektu vadītāja Signe Mārtiņkrista. Viņa iepazīstināja ar vairākām centrālajām siltumapgādes sistēmām, tajos veicamajiem uzlabojumiem un sasniedzamajiem rezultātiem – būtiski samazināt CO2 izmešus un siltuma zudumus.

Marika Rošā no inženierkonsultatīvās firmas “Ekodoma” izskaidroja pašvaldību ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus, ieskicējot izaicinājumus un iespējamās idejas – modernu centralizēto siltumapgādes sistēmu, energoefektīvus ēku atjaunošanas projektus, enerģijas patēriņa samazināšanu ēkās ar individuālo apkuri.

Pirms došanās uz uzņēmuma “Laflora” apskati, tā Valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks iepazīstināja ar uzņēmuma darbību un nākotnes ieceri – vēja parka izveidi. Enerģētikas darba grupas apmeklētāji tika iepazīstināti ar plānotajām vēja elektrostaciju atrašanās vietām, trokšņu un mirguļošanas izplatību, nākotnes ainavām parka tuvumā, kā arī ar paredzamo darba plānu vēja parka izstrādei. Apmeklējot uzņēmuma teritoriju, darba grupas dalībniekiem bija iespēja redzēt vietas, kur tiks izvietotas vēja elektrostacijas, kā arī gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

INTERREG Europe programmas projekta “e-MOPOLI” kopējais finansējums ir 1 792 053 eiro (ERAF līdzfinansējums – 1 355 118 eiro), bet ZPR budžets – 136 610 eiro (ERAF līdzfinansējums – 116 118,50 eiro).

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu

Sagatavojusi Ilze Lujāne,

Zemgales Plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciāliste