Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008.

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme Mazsalacā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) kārtējā ikmēneša sanāksme notika 9. maijā Mazsalacā.

Mazsalacas novada domes priekšsēdētāja Harija Rokpeļņa uzrunai sekoja novada prezentācija, ko sniedza pašvaldības izpilddirektors Ritvars Sirmais.

Mazsalacas novadā dzīvo apmēram 3200 iedzīvotāju. Pašvalības prioritāte ir izglītība, ko var iegūt ļoti labā vidusskolā. Pirmsskolā dzīvojas 115 bērni, rindas nav. Katrs trešais mazais mazsalacietis apmeklē Mūzikas  un mākslas skolu. Kultūru ar lielu azartu un profesionalitāti uztur trīs darbinieki. Uz Dziesmu svētkiem šovasar dosies astoņi novada pašdarbības kolektīvi (pavisam ir 31 kolektīvs). Mazsalacā gada ritumā notiek daudz un dažādi notikumi, no kuriem populārākie ir Novada svētki un mazie Operas svētki Sēļu muižā. Sporta speciālista novadā nav, taču sporta biedrība ar pašvaldības atbalstu organizē visdažādākās sacensības, turnīrus un sporta pasākumus. Radoši strādā arī bibliotēkas, piemēram, grāmatas lasītājiem tiek piegādātas pat mājās. Sadarbībā ar kaimiņiem Mazsalacas novads piedalās vairākos projektos – "Zaļajā dzelzceļā", veselības veicināšanas projektā, deinstitucionalizācijas projektā u.c. Pie lielākajiem infrastruktūras attīstības projektiem novadā jāmin kapliča, Sēļu Augšklēts, Valtenberģu muiža un satiksmes pārvads. Mazsalacas novads ir mazs novads ar lielu atbalsi, ko palīdz pieskandināt Skaņaiskalns, Salaca un citi ūdeņi, Lībiešu pilskalna estrāde, Neļķu klints un citas vietas.

Ar LPIA Valdē izskatītajiem jautājumiem iepazīstināja priekšsēdētājs Ivo Virsis. Tuvākie lielākie notikumie izpilddirektoriem ir Čehijas asociācijas STMOU pavasara konference 20.–22. maijā, kur LPIA pārstāvēs Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektors Ritvars Sirmais un Sējas novada pašvaldības izpilddirektors Guntars Jākobsons, asociācijas 21-gades pasākums 1. jūnijā Daugavpils novadā, mācību vizīte uz Čehiju no 3. līdz 10. jūnijam, kurp dosies 11 cilvēku delegācija, un Meža dienu projekts, kurā darbi jāpaveic līdz 1. oktobrim.

Sanāksmes turpinājumā Valmieras Reģionālās vides pārvaldes (RVP) Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītājs Toms Arnavs informēja par Valsts vides dienesta (VVD) pienākumiem un sadarbību ar pašvaldībām zvejas kontroles jomā. Pašvaldībām pašam ir jāapsaimnieko un jākontrolē ezeri un upes savā teritorijā, bet viņš aicināja pašvaldības nākt talkā arī 32 iekšzemes un 26 jūras inspektoriem. LPS padomniece Sniedze Sproģe lūdza pašvaldībām izvērtēt Zvejniecības likuma normas, kas traucē strādāt, un iesniegt priekšlikumus līdz 25. maijam, kā arī pieteikt savu dalību Zemkopības ministrijas un VARAM sanāksmei 29. maijā un izsvērt, vai nepieciešama elektroniskās sistēmas izveide, lai vieglāk būtu apsaimniekot, atskaitīties un kontrolēt.

Par ugunsdrošības aktualitātēm un cīņu ar kūlas dedzinātājiem informēja Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes priekšsēdētājs Egīls Kaužēns. Viņš iepazīstināja gan ar aizsardzības rīcību ugunsgrēka gadījumā, gan uzskaitīja sāpīgākās problēmas. Latvijas BUB apvienība savu lietderību pierādījusi ne reizi vien, tāpēc ļoti cer uz pašvaldību atbalstu savas turpmākās darbības nodrošināšanai.

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Ceļu ekspluatācijas un uzturēšanas vadītājs Ingus Barviķis pastāstīja par sadarbību ar pašvaldībām ceļu uzturēšanā. Jāatzīmē, ka 2011. gadā LVM noslēdza sadarbības memorandu ar LPS un sadarbības līgumi darbojas ļoti plašā teritorijā. LVM Valdes loceklis Edvīns Zakovics izteica pateicību par labo sadarbību, kas izveidojusies starp abām pusēm, un sniedza informāciju par pašvaldību ēkām un būvēm uz LVM zemes. Nākamgad LVM pabeigs valsts meža zemes reģistrāciju zemesgrāmatā uz Zemkopības ministrijas vārda.

Izpilddirektoriem bija iespēja praktiskās nodarbībās lauka apstākļos iegūt vai atsvaidzināt savas prasmes kopā ar Valmieras RVP Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītāju Tomu Arnavu par publisko ūdeņu kontroli un pārkāpumu atklāšanu un novēršanu, bet ar VUGD Mazsalacas posteņa komandieri Gintu Alberingu izspēlēt negadījumu novēršanu un rīcību ar cietušo krīzes situācijā (skatiet informāciju: www.nmpd.gov.lv).

Dienas noslēgumā izpilddirektori devās tradicionālajā novada apskates braucienā un apmeklēja Mazsalacas novada muzeju un z/s “Lojas” graudu kalti un zālāja sēklu šķirošanas un fasēšanas cehu.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece

Mazsalacas novads
Valsts vides dienesta sadarbība ar pašvaldībām zvejas kontrolē
Ugunsdrošības aktualitātes un cīņa ar kūlas dedzinātājiem
LVM sadarbība ar pašvaldībām ceļu uzturēšanā
Pašvaldību deklarētās būves uz LVM pārvaldīšanā īpašumā esošas zemes
Gleznojuma skice