Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 13.septembrī (2016)

2016. gada 13. septembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, kurā Labklājības ministrijas speciālisti - Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs, ES struktūrfondu departamenta vecākais eksperts Jānis Laucis un ES Struktūrfondu departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa – informēja par aktualitātēm deinstitucionalizācijas procesa virzībā, problēmjautājumiem un plānotajiem ERAF ieguldījumiem.

Komitejas dalībnieki aktīvi uzdeva jautājumus par ERAF finansējuma apmēra atbilstību reālajām izmaksām, finansējuma nodrošināšanu projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta, tai skaitā rosināja plānotos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā par valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu attiecināt ne tikai uz personām, kuras atstās institūcijas, bet arī uz tām personām, kuras nenonāks institucionālajā aprūpē u.c.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte akcentēja būtiskākos LPS iebildumus par Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”:

  1. nepieciešams paredzēt, ka projekta iesniedzējs (pašvaldība) nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu un līdzekļus projekta rezultātu uzturēšanai, kā arī sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma finansējuma saņēmējam šādām mērķa grupām:
  • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošanas sociālās aprūpes institūcijā un kurām noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa),
  • ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem pašvaldības finansētus ilgstošas sociālās aprūpes institūciju pakalpojumus.

Rezultātu uzturēšana attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējiem un bērniem, kuri no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, tiek nodrošināta no tam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

  1. Ņemot vērā 9.3.1.1. pasākuma ciešo sasaisti ar 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanu, nepieciešams MK noteikumu projektu papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Deinstitucionalizācijas plānos drīkst iekļaut tikai ar attiecīgajām pašvaldībām saskaņotu infrastruktūras izveidei nepieciešamo faktisko finansējumu, finansējuma avotus un šo noteikumu 6. un 8. punktā noteiktās uzraudzības - iznākuma rādītāju vērtības katram atsevišķam projektam.”
  2. Nepieciešams MK protokollēmuma papildināt ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Ņemot vērā Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 35.11.4. punktu un likumu “Par pašvaldībām”, kā arī 1.punktā minēto noteikumu 13. punktu, kas paredz  izmaksu attiecināmību no 2017. gada 1. janvāra, Labklājības ministrijai informēt Plānošanas reģionus (kā Deinstitucionalizācijas plānu izstrādātājus), ka Deinstitucionalizācijas plānos to īstenošanai nepieciešamais  finansējums, finansējuma avoti, kā arī plānotie sasniedzamie rezultāti (iznākuma rādītāji) ir jāsaskaņo ar attiecīgo pašvaldību, lai nodrošinātu Deinstitucionalizācijas plānos ietverto izmaksu atbilstību faktiskajai situācijai.”

DI ESF projektu ieviešanas progress