Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

23. kongress

2012.gada 18.maijā, Preiļos pēcpusdienā noslēdzās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 23.kongress, kura moto šogad bija: Uzņēmēji plus Pašvaldības ir Latvijas nākotne.

Kongresā piedalījās un uzrunāja kongresa dalībniekus: Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, veselības ministre Ingrīda Circene, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un zemkopības ministre Laimdota Straujuma. Kongresā piedalījās pārstāvji no 100 pašvaldībām.

Šogad kongresā tika pieņemtas vairākas rezolūcijas: „Par pašvaldību vietu NAP”; „Par pašvaldību ieņēmumu bāzi”; „Par pašvaldību atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai”; „Par izglītību” un „Par demogrāfiskās krīzes ietekmi un pašvaldību”. 17.maija LPS valdes sēdē tika sagatavota vēl viena rezolūcija „Par likumprojektu Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli””, ko arī pieņēma.                                                            

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, uzrunājot kongresa dalībniekus, uzsvēra: „Ekonomikas krīze un reformas apturēja teritoriju attīstību. Tagad mums visiem kopā jāatrod risinājumi valsts ātrākai un veiksmīgākai attīstībai. Mums pašiem ir jārūpējas par savas valsts attīstību, jo neviens cits to nedarīs. 1700 pašvaldību deputāti ir atbalstījuši teritoriālās pieejas principu ES fondu apguvē. Pateicoties šiem lēmumiem NAP ir iezīmēts teritorijas attīstības nozīmīgums. LPS arī aicina valdību novērsts šķēršļus, kas liedz pašvaldībām atbalstīt uzņēmējdarbību. Ir jārada labvēlīgi apstākļi demogrāfijas spriedzes mazināšanai, gan atbalstot ģimenes ar bērniem, gan savlaicīgi uzsākot sabiedrībā diskusiju par imigrācijas politiku, kvalitatīva darbaspēka piesaistei. LPS spēks ir viedokļu dažādībā un spējā līdzsvarot atšķirīgas intereses un vienotos par galveno, censties maksimāli ievērot katra LPS biedra viedokli, atklājot nepilnības padarīt organizāciju vēl spēcīgāku. Paldies pašvaldību vadītājiem par izpratni un sadarbību kopīgu viedokļu rašanā”.

Rezolūcijā „Par likumprojektu Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”” LPS kongress aicina valdību un Saeimu nodrošināt likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Pārejas noteikumos normu un kārtējo gadu valsts budžeta likumos normas, kas paredz izmaņiņu radītā ieņēmumu samazinājuma pašvaldībām pilnu kompensāciju proporcionāli katra zaudētā procentu punkta vērtībai katrā nākamajā budžeta gadā. Kā arī sākuma kompensācijai izmantojama pašvaldībām piekrītošās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas palielinājumu līdz 100%, turpmāk – ieņēmumi no citiem valsts nodokļiem.

Rezolūcijā par pašvaldību atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai LPS kongress aicina Saeimu un valdībunodrošināt nosacījumus, lai pašvaldība varētu attīstīt savu infrastruktūru vietējo uzņēmēju atbalstam: tai skaitā ieviešot un attīstot „de minimis” nosacījuma piemērošanu balstoties uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem; nodrošināt nosacījumus, lai varētu reāli veicināt darbaspēka mobilitāti uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot darba algu pieaugumu atbilstoši Latvijā sasniegtajai produktivitātei, sekmējot jaunu darbavietu radīšanu, kā arī, uzlabojot ceļu kvalitāti un sniedzot atbalstu sabiedriskajam transportam. LPS kongress aicinās nodrošināt pašvaldībām iespēju izvēlēties vietējiem apstākļiem piemērotus pasākumus pabalstu saņēmēju atgriešanai darba tirgū, piemēram, paaugstinot minimālo darba algu, diferencējot pabalstus, atkarībā no līdzdalības apjoma ieviešot darbu pašvaldības iedzīvotāju interesēs kā nosacījumu pabalstu saņemšanai, ar valsts un pašvaldību atbalstu izveidojot darbavietas, izmantojot darbavietas ar sociālu raksturu privātajos uzņēmumos. Kopā ar pašvaldībām sekmēt inovatīvu uzņēmējdarbību katrā teritorijā: attīstot kooperāciju un dibinot jaunus uzņēmumus ar valsts un pašvaldību kapitālu. Visbeidzot arī aicinās grozīt virkni likumus, atceļot uzņēmējdarbību kavējošas normas.

Rezolūcijā par pašvaldību ieņēmumu bāzi LPS kongress aicina Saeimu un valdību ievērot Eiropas vietējo pašvaldību hartā noteiktos pašvaldību finanšu autonomijas principus un nesamazināt agrāk sasniegto finanšu un īpašuma autonomijas pakāpi. Saglabāt iedzīvotāju ienākuma nodokli kā galveno pašvaldību ienākuma avotu, kas pierādījis savu stabilitāti gan izaugsmes, gan krīzes periodos. Ja tiktu samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme vai palielināta atalgojuma ar nodokli neapliekamā daļa, tad attiecīgi palielināt atskaitījuma likmi no šī nodokļa pašvaldībām. Lai palielinātu pašvaldību ieinteresētību ekonomiskajās aktivitātēs savā teritorijā no šīm aktivitātēm atkarīgie nodokļi (uzņēmumu ienākumu nodoklis, PVN) izmantojami kā papildus ienākumu avoti, nesamazinot pašvaldībām pienākošos iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļu. Nepieciešamības gadījumā pašvaldībām veikt uzņēmējdarbību.

Rezolūcijā par pašvaldību vietu Nacionālajā attīstības plānā LPS kongress aicina Saeimu un valdību noteikt finansējuma kvotu katrai pašvaldībai, (ņemot vērā teritoriju un attīstību raksturojošus kritērijus), kuras ietvaros pašvaldību patstāvīgi izvēlas savā teritorijā vispiemērotākos uzdevumus atbilstoši valsts kopējai politikai. Īstenojot katras nozares (tai skaitā reģionālās attīstības) projektus pašvaldību teritorijās, kā vienu no pašvaldības izvēles iespējām izmantot savu kvotu papildinoša sinerģijas efekta iegūšanai. Kopā ar pašvaldībām risināt attīstību kavējošās strukturālās problēmas: atceļot normatīvus, kas kavē attīstību; īstenojot industriālo politiku ne vien nacionālajā mērogā, bet savstarpēji papildinoši arī vietējā mērogā; pārorientējot izglītību un apmācības atbilstoši ekonomikas attīstības interesēm; veicinot vietējo un nozaru kooperāciju. Nodrošināt nosacījumus, lai varētu reāli veicināt darbaspēka mobilitāti uzņēmējdarbības attīstībai: veicinot darba algu pieaugumu atbilstoši Latvijā sasniegtajai produktivitātei; sekmējot jaunu darbavietu radīšanu; uzlabojot ceļu kvalitāti un sniedzot atbalstu sabiedriskajam transportam.

Rezolūcijā par izglītību LPS kongress aicina Seimu un valdību: nodrošināt bezmaksas izglītības apguvi, tai skaitā mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi, bezmaksas pusdienas 5 -6 gadīgajiem, kā arī 1 – 9.klašu skolēniem, laiku ceļā uz skolu ne vairāk kā 1 stundu, transporta izdevumu segšanu no valsts budžeta. Noteikt prioritātes profesionālajā izglītībā un panākt vispārējās un profesionālās izglītības kvalitāti augstāku nekā kaimiņvalstīs un atbilstošu ekonomikas attīstības perspektīvai, tai skaitā pakāpeniski palielināt pedagogu atalgojuma bāzes likmi. Pārskatīt profesionālās izglītības reformu un veikt to atbilstoši darba tirgus prasībām. Pilnveidot principu „nauda seko skolēnam”, panākot tādu pedagogu motivācijas sistēmu, kas nodrošina piemaksas: par mācību kvalitāti, par skolotāja kvalifikāciju, par darbu no attālinātās teritorijas, par vairāku mācību priekšmetu mācīšanu. Modernizēt speciālās izglītības iestādes un internātskolas. Nepieļaut pirmsskolas izglītības sistēmas sagraušanu. Decentralizēti risināt pirmskolas izglītības problēmas, lai nepieļautu esošās pirmskolas izglītības iestāžu sistēmas sagraušanu, radot nepamatotas priekšrocības privātajiem bērnu dārziem. Atjaunot atalgojuma nodrošinājumu pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Panākt vispārējās un profesionālās izglītības kvalitāti augstāku nekā kaimiņvalstīs.

Rezolūcijā par demogrāfiskās krīzes ietekmi uz pašvaldību LPS kongress piedāvā valdībai un Saeimai pārtraukt pasīvu demogrāfiskās krīzes vērošanu un īstenot būtiskus un efektīvus krīzes pārvarēšanas pasākumus. Lai mazinātu emigrāciju un rosinātu Latvijas pilsoņus atgriezties dzimtenē: neierobežot darba algas pieaugumu, nekavēt ar administratīvām metodēm dabiskos ekonomiskos procesus un ļaut darba algu proporcijai pret ES vidējo līmeni tuvoties darba ražīguma proporcijai pret attiecīgo ES rādītāju.

Lai piesaistītu kapitālu ražošanas un pakalpojumu sfērā, nekavēt kvalificēta darbaspēka – zinātnieku, inženieru, menedžeru un citu augsti kvalificētu sava aroda meistaru izmantošanu Latvijas ekonomikā: izstrādāt mērķtiecīgu un regulētu produktīvās ekonomikas izaugsmi veicinošu valsts imigrācijas politiku.

Lai saglabātu jauniešiem interesi strādāt Latvijā: veicināt inovatīvu ekonomiku, atbalstīt pašvaldību pūles katrā teritorijā veicināt ekonomikas izaugsmi, sniegt pašvaldības atbalstu vietējiem uzņēmējiem, atbalstīt pašvaldību pūles katrā teritorijā veicināt brīvā laika pavadīšanai piemērotu vidi.

Lai padarītu ekonomikas izaugsmi par avotu sociālās politikas strukturālajām reformām: fiskālo disciplīnu balstīt nevis uz taupīšanu, bet ar ekonomikas izaugsmi, prioritāri atbalstīt ģimenes ar bērniem, papildināt esošo pabalstu un atvieglojumu sistēmu ar nodokļu atvieglojumiem par katru bērnu; atteikties no mērķa par katru cenu palielināt strādājošo sieviešu proporciju, atbalstot bērnu audzināšanu ģimenēs. Lai īslaicīgu ieguvumi vietā neradītu milzu izmaksas nākotnē respektēt nepieciešamību saglabāt izglītības, kultūras, veselības, ceļu un ielu infrastruktūru līdz demogrāfiskās situācijas uzlabojumam.

 

Darba kārtība
Moto
Kongresa protokols
Sapulces protokols
LPS Priekšsēža ziņojums
LPS Tehnisko problēmu komitejas atskaite
Rezolūcija - Par pašvaldību atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai
Rezolūcija - Par demogrāfiskāskrīzes ietekmi uz pašvaldību
Rezolūcija - Par pašvaldību ieņēmumu bāzi
Rezolūcija - Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Rezolūcija - Par Izglītību
Rezolūcija - Par pašvaldību vietu NAP