Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”

STATŪTI

1.Vispārējie noteikumi

 1.1.   “Latvijas Pašvaldību savienība” (turpmāk tekstā-Biedrība) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno visu veidu - vietējās un reģionālās Latvijas Republikas pašvaldības. Dažāda nosaukuma pašvaldību pārstāvniecībai ir novadu un republikas pilsētu pašvaldību grupas.

1.2. Biedrības pilns nosaukums ir - “Latvijas Pašvaldību savienība”.

Biedrības saīsināts nosaukums – “LPS”.

Biedrības nosaukums angļu valodā ir “Latvian Association of Local and Regional Governments”. 

1.3. Biedrība ir sabiedriskās organizācijas “Latvijas Pašvaldību savienība” tiesību  un saistību pārņēmēja.

1.4. Visi sabiedriskās organizācijas “Latvijas Pašvaldību savienība” dalībnieki

līdz ar biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” ierakstīšanu biedrību un   nodibinājumu reģistrā kļūst par biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” biedriem.

1.5. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2.      Biedrības mērķi un pamatuzdevumi

2.1.Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju vietējo un reģionālo interešu pilnīgāku pārstāvību, veicinot iedzīvotāju līdzdalību publiskajā pārvaldē un nostiprinot pašvaldību demokrātiju un pašvaldību institūciju veiktspēju.

2.2.Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1.      Pārstāvēt Biedrības un tās biedru intereses un aizstāvēt to tiesības valsts varas un pārvaldes institūcijās;

2.2.2.      Izstrādāt Biedrības viedokli Latvijas pašvaldību politikā atbilstoši pašvaldību, to apvienību, savienību un asociāciju priekšlikumiem;

2.2.3.      Sekmēt sadarbību starp Latvijas pašvaldībām un to apvienībām, savienībām un asociācijām;

2.2.4.      Nodrošināt pašvaldības ar tām nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem;

2.2.5.      Organizēt deputātu un pašvaldību darbinieku apmācību;

2.2.6.      Veicināt pašvaldības darbinieku sociālo aizsardzību;

2.2.7.      Veicināt uzņēmumu veidošanu kopējo pašvaldību interesējošo jautājumu risināšanai.

2.2.8.      Veicināt sadarbību ar pašvaldībām un to organizācijām ārzemēs;

2.2.9.      Pārstāvēt Biedrības un tās biedru intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību intereses pārstāvošajās institūcijās;

2.2.10. Organizēt pašvaldību informācijas apstrādes sistēmas izveidošanu pēc vienotiem principiem.

2.2.11. Organizēt dzīves vides sakārtošanas pasākumus;

2.2.12. Organizēt labdarības veicināšanas pasākumus;

2.2.13. Izplatīt informāciju iedzīvotājiem par Eiropas Savienības, nacionālās un vietējās pārvaldes jautājumiem;

2.2.14. Veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību.

2.3.Biedrības darbības metodes:

2.3.1.      Biedrība savā darbībā ievēro iekšējo demokrātiju, aizstāv demokrātijas principus, atbalsta un īsteno Biedrības biedru ierosmes;

2.3.2.      Ievēro atklātuma un publiskuma principus:

                        - regulāri publicē informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, to projektiem un izstrādāšanas gaitu;

                        - veido savus informācijas centrus un līdzekļus;

                        - rīko preses konferences, publiskas diskusijas, seminārus par aktuāliem (saimnieciskiem un politiskiem) jautājumiem, organizē mācības.

2.3.3.      Piedalās likumdošanas iniciatīvas procesā.

3.Biedri, to iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

3.1.Biedrībā var iestāties jebkura pašvaldība, iesniedzot pašvaldības domes  lēmumu par iestāšanos Biedrībā.

3.2.Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem Biedrības valde (turpmāk tekstā - valde), reģistrējot pašvaldības domes  lēmumu par iestāšanos Biedrībā. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pašvaldības domes lēmuma saņemšanas brīža.

3.3.Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei (turpmāk tekstā - sapulce). Ja arī sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

3.4.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības iesniedzot valdei pašvaldības domes  lēmumu par izstāšanos no Biedrības.

3.5.Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

3.5.1.      biedrs nepilda sapulces, kongresa, domes un valdes lēmumus;

3.5.2.      biedrs, kura biedru naudas maksas parāds pārsniedz viena gada maksas apmēru, mēneša laikā pēc atkārtota maksājuma uzdevuma saņemšanas nav veicis biedru naudas nomaksu;

3.5.3.      biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

3.5.4.      biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

3.6.Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā.

Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivāciju Biedrības priekšsēdim ir pienākums paziņot rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.      Biedru tiesības un pienākumi

4.1.Biedrības biedram ir tiesības:

4.1.1.      iesniegt pašvaldību interesējošos jautājumus izskatīšanai Biedrībā un saņemt no tās atbildi;

4.1.2.      prasīt pašvaldību interešu aizstāvēšanu valsts varas un pārvaldes institūcijās;

4.1.3.      iesniegt priekšlikumus Biedrības statūtu un lēmumu grozīšanai;

4.1.4.      izvirzīt pārstāvjus uz sapulcēm, kongresiem un kandidātus Biedrības amatpersonu vēlēšanām;

4.1.5.      Biedrības biedru specifisko interešu nodrošināšanai tie var veidot pašvaldību apvienības, savienības, asociācijas un fondus;

4.1.6.      piedalīties tiesību aktu projektu izstrādāšanā un iesniegt priekšlikumus pašvaldību darba uzlabošanai;

4.1.7.      saņemt jebkuru Biedrības rīcībā esošu informāciju, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.1.8.      piedalīties Biedrības darbībā, ievēlēt un tikt ievēlētam pārvaldes institūcijās;

4.1.9.      piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

4.1.10. saņemt pakalpojumus pašvaldības interešu nodrošināšanai;

4.1.11. saņemt ekspertu atzinumus tiesiskajos, administratīvajos, tehniskajos un kontroles jautājumos;

4.1.12. saņemt pakalpojumus pašvaldību deputātu un darbinieku apmācībās;

4.1.13. saņemt palīdzību pašvaldības darbinieku sociālajā aizsardzībā.

4.2.Biedrības biedru pienākumi:

4.2.1.      ievērot Biedrības statūtus;

4.2.2.      regulāri maksāt biedru naudu;

4.2.3.      organizēt sapulces, kongresa, domes un valdes izvirzīto jautājumu apspriešanu savā pašvaldībā.

5.      Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

5.1.Sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

5.2.Kārtējā sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā. 

5.3. Sapulces vietu un laiku nosaka dome. Sapulces vieta un laiks pēc iespējas tiek saskaņots ar kongresa vietu un laiku.

5.4.Ārkārtas sapulci Biedrības priekšsēdis sasauc nekavējoties (bez vainojamas   vilcināšanās), ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk          kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

5.5.Sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrības biedru sapulcē

 pārstāv pašvaldības domes  priekšsēdētājs vai pilnvarota persona. Pilnvarotā persona var būt tikai domes deputāts. Pilnvarai piedalīties un balsot sapulcē jābūt noformētai rakstveidā un tā pievienojama sapulces protokolam.

5.6.Sapulci sasauc Biedrības priekšsēdis, izziņojot laiku, vietu un darba kārtību      ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sapulces. Materiālus sapulces biedriem

      izsūta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms   sapulces.

5.7.Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

5.8.Ja sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā Biedrības priekšsēdis sasauc atkārtotu sapulci ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

5.9.Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem un, ja   vismaz divas trešdaļas pašvaldību - Biedrības biedru ir pieņēmušas attiecīgu lēmumu.

 5.10.Tikai sapulce ir tiesīga:

5.10.1. apstiprināt un grozīt Biedrības statūtus;

5.10.2. lemt jautājumus par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

5.10.3. izskatīt lēmumus par biedru neuzņemšanu pārsūdzēšanas kārtībā;

5.10.4. apstiprināt Biedrības revīzijas komisijas (turpmāk tekstā- revīzijas komisijas) ziņojumu;

5.10.5. lemt citus jautājumus, kas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu ir sapulces kompetencē.

6.                Biedru kongress - Biedrības pārvaldes institūcija

     6.1. Kongress ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija.

     6.2. Kongress tiek sasaukts vienu reizi gadā.

     6.3. Kongresa vietu un laiku nosaka dome.

     6.4. Ārkārtas kongresu var sasaukt Biedrības priekšsēdis pēc domes, valdes, revīzijas komisijas vai vienas piektās daļas Biedrības biedru pieprasījuma. Kongress sasaucams viena mēneša laikā. Ja ārkārtas kongresā paredzēts lemt par priekšsēža atsaukšanu, tiesības sasaukt kongresu ir arī Biedrības valdei.

     6.5. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrības biedru kongresā pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti. Biedrības biedri kongresā tiek pārstāvēti ar balsstiesībām šādā skaitā:

            6.5.1. pašvaldībām līdz 5000 iedzīvotājiem- viens pārstāvis;

            6.5.2. pašvaldībām no 5001 līdz 20000 iedzīvotājiem- divi pārstāvji;

            6.5.3. pašvaldībām ar vairāk kā 20000 iedzīvotājiem (izņemot Rīgas pašvaldību)- trīs pārstāvji.

             Rīgas pilsētas domi kongresā pārstāv domes priekšsēdētājs un seši  Rīgas pilsētas domes deputāti.

      6.6.Kongresu sasauc Biedrības priekšsēdis, izziņojot laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms kongresa. Materiālus kongresa biedru pārstāvjiem izsūta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kongresa.

      6.7.Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedru pārstāvjiem.

      6.8.Ja kongress nav lemttiesīgs kvoruma dēļ, trīs nedēļu laikā Biedrības priekšsēdis sasauc atkārtotu kongresu ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru pārstāvju skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz viena trešdaļa biedru pārstāvju.

      6.9.Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedru pārstāvjiem.

      6.10.Kongress ir tiesīgs:

6.10.1. izskatīt domes pārskatu par Biedrības darbu un tās darbības virzieniem, kā arī finanšu līdzekļu izlietojumu;

6.10.2. izskatīt revīzijas komisijas atskaiti;

6.10.3. aizklātās vēlēšanās ievēlēt Biedrības priekšsēdi un revīzijas komisiju;

6.10.4. apstiprināt Biedrības priekšsēža vietniekus;

6.10.5. pieņemt Nolikumu par biedru maksu un maksāšanas kārtību;

6.10.6. organizēt sapulces lēmumu izpildi;

6.10.7. atsaukt  priekšsēdi un revīzijas komisiju;

6.10.8. apstiprināt revīzijas komisijas nolikumu;

6.10.9. pieņemt pašvaldību politikas dokumentus, vadlīnijas un programmas.

6.10.10. pieņemt ieteikumus, rezolūcijas un rekomendācijas.

6.10.11.  apspriest Biedrības komiteju, Biedrības priekšsēža un viņa vietnieku, Biedrības pārstāvju valsts un starptautiskajās institūcijās ziņojumus.

6.10.12. apbalvot ar Biedrības atzinības rakstu un nozīmi.

 

6.11.      Kongresā ievēlēto institūciju un amatpersonu pilnvaru laiks ir vienāds ar pašvaldību pilnvaru ilgumu, ja kongress nenosaka citādi.

6.12.      Kongress nevar paust viedokli jautājumos, kuros pašvaldību grupu viedokļi atšķiras. Lēmumu pieņemšanāBiedrības priekšsēdētāja vietniekam ir veto tiesības, ja to atbalsta vairāk nekā puse no attiecīgās grupas pārstāvjiem.

  7.Dome – Biedrības pārvaldes institūcija

7.1.Statūtos noteikto pienākumu pildīšanai no biedru kopskaita tiek ievēlēta biedrības dome.   Domē ietilpst ne vairāk kā 124 pašvaldību pārstāvji. 

7.2.Domes darbu organizē Biedrības priekšsēdis.

7.3.Domes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

7.4.Dome ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no domes locekļiem.

7.5.Dome pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu.

7.6.Domes sastāvā ietilpst Biedrības priekšsēdis un pašvaldību domju priekšsēdētāji, kā arī seši Rīgas pilsētas domes ievēlēti pārstāvji no Rīgas pilsētas domes deputātiem.

7.7.Dome ir tiesīga:

            7.7.1.ievēlēt   valdi;

            7.7.2.mainīt valdes skaitlisko sastāvu, atcelt vai atsaukt no amata valdes locekļus;

            7.7.3.organizēt kongresa lēmumu izpildi;

            7.7.4.veidot pastāvīgās komitejas, apstiprināt to vadītājus un nolikumus;

            7.7.5.apstiprināt pašvaldību apvienību, savienību, asociāciju un atsevišķu tās nodaļu nolikumus un struktūru;

            7.7.6.apstiprināt Biedrības ieņēmumu un izdevumu tāmi;

            7.7.7.izskatīt un pieņemt lēmumus par svarīgākajiem jautājumiem Biedrības mērķu sekmēšanai un Biedrības pasākumu un mantas vispārīgai pārzināšanai;

            7.7.8.noteikt Biedrības mantas un līdzekļu izlietošanas kārtību;

            7.7.9.izskatīt Biedrības administrācijas priekšlikumus un pieņemt lēmumus par uzņēmējdarbības veikšanu likumdošanā noteiktajā kārtībā, kā arī izskatīt citus         priekšlikumus un iesniegumus;

            7.7.10.lemt par uzņēmumu izveidi un apstiprināt to vadītājus;

            7.7.11. lemt par nekustamā īpašuma atsavināšanu;

            7.7.12.apstiprināt Biedrības laikraksta nolikumu un redaktoru;

            7.7.13.apstiprināt Biedrības simboliku;

            7.7.14.noteikt sapulces un kongresa vietu un laiku;

7.8.Dome nevar paust viedokli jautājumos, kuros pašvaldību grupu viedokļi  atšķiras. Lēmumu pieņemšanāpriekšsēdētāja vietniekam ir veto tiesības, ja 

to atbalsta vairāk nekā puse no attiecīgās grupas domniekiem.

8. Valde - Biedrības pārvaldes institūcija

8.1. Valde tiek veidota ievērojot pārstāvniecību no visiem pašvaldību veidiem, pastāvīgajām komitejām un dažādiem valsts reģioniem. Valde sastāv no ne vairāk kā 15 locekļiem, kurus ievēl dome. Valdes sastāvā ietilpst Biedrības priekšsēdis, Biedrības priekšsēža vietnieki, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un Biedrības Finanšu un ekonomikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

8.2.Valdi vada un tās darbu organizē Biedrības priekšsēdis.

8.3.Valde ir tiesīga:

8.3.1. pilnvarot atsevišķus valdes locekļus, pastāvīgo komiteju vadītājus, kā arī atsevišķa likumprojekta, normatīvā akta izstrādātājus pārstāvēt Biedrību un paust viedokli  konkrētajā jautājumā LR Saeimā, Ministru kabinetā un citās valsts pārvaldes institūcijās,       kā arī starptautiskajās organizācijās.

      8.3.2. apstiprināt Biedrības administrācijas nolikumu;

8.3.3.apstiprināt Biedrības administrācijas struktūru un štatus, kā arī darba algu fondu;

      8.3.4. veidot darba grupas un apstiprināt to vadītājus;

      8.3.5. dot piekrišanu Biedrības atribūtikas izgatavošanai un lietošanai;

8.4.Valdes sēdes ne retāk kā vienu reizi mēnesī (parasti mēneša pirmajā otrdienā)    sasauc Biedrības priekšsēdis.

8.5.Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse tās             locekļu. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu,  atklāti balsojot. 

8.6.Valdes sēdes vada  Biedrības priekšsēdis vai kāds no Biedrības priekšsēža       vietniekiem pēc Biedrības priekšsēža pilnvarojuma.

9.Izpildinstitūcija

9.1.Biedrības izpildinstitūcija ir Biedrības priekšsēdis.

9.2.Biedrības priekšsēdis:

9.2.1. vada Biedrības darbu;

9.2.2.      vada Biedrības sapulces, kongresa, domes un valdes darbu;

9.2.3.      pārstāv Biedrību;

9.2.4.      risina citus Biedrības kompetences jautājumus, kas nav valdes, domes, kongresa vai sapulces kompetencē.

9.3.      Par Biedrības priekšsēdi var tikt ievēlēts Latvijas Republikas pilsonis, kas ievēlēts par pašvaldības deputātu pašreizējā vai iepriekšējā sasaukumā.

9.4.      Biedrības priekšsēža amats ir algots un drīkst būt viņa vienīgais algotais amats. Biedrības priekšsēža alga ir vienāda ar Rīgas pilsētas domes priekšsēdētājam noteikto algu un tā tiek saņemta divas reizes mēnesī, algu ieskaitot    norādītajā bankas kontā. 

9.5.Ja biedru kongress atsauc priekšsēdi, tad pārvēlēšana notiek pirms pilnvaru

termiņa beigām.

9.6. Biedrības priekšsēdim ir 2 vietnieki, pa vienam no katras pašvaldību grupas, kurus kongresa laikā ievēl attiecīgo pašvaldību grupu pārstāvji.

10. Citas institūcijas

10.1. Biedrības institūcijas ir pastāvīgās komitejas un darba grupas.

10.2. Pastāvīgās komitejas izveido dome.

10.3. Pastāvīgo komiteju nolikumupieņem un komiteju locekļus ieceļ dome. Komitejas        sastāvā var būt ne mazāk kā 7 locekļi. Jebkurš biedrs ir tiesīgs pieteikt savus pārstāvjus   darbam komitejā komiteju nolikumā noteiktajā laikā.

10.4. Pastāvīgo komiteju kompetencē ietilpst:

10.4.1.situācijas novērtēšana;

10.4.2.normatīvo aktu projektu izvērtēšana;

10.4.3.kopējās pozīcijas veidošana domju , kongresu un sapulču starplaikos;

10.4.4.priekšlikumu sagatavošana par pašvaldību attīstību.

10.5.Pastavīgās komitejas ir tiesīgas veidot darba grupas.

10.6.Darba grupas izveidoun to locekļus ieceļ valde vai pastāvīgā komiteja, nosakot tām konkrētus uzdevumus.

      10.7. Darba grupu kompetencē ietilpst konkrētā uzdevuma veikšanai

               nepieciešamā:

               10.7.1. situācijas novērtēšana;

               10.7.2. kopējo pozīciju veidošana;

               10.7.3. priekšlikumu sagatavošana.

    11.Struktūrvienību izveidošana

11.1.Biedrības darbības īstenošanai dome var izveidot pārstāvniecības un citas struktūrvienības (apvienības, savienības, asociācijas, fondus u.c.). Biedrības struktūrvienības nav juridiskas personas. Tās darbojas saskaņā ar izstrādātajiem un domē pieņemtajiem nolikumiem.

11.2.Biedrības struktūrvienības:

11.2.1. izvirza pārstāvjus Biedrības komitejām un darba grupām;

            11.2.2.veido pašvaldību apvienībās, savienībās un asociācijās apvienoto pašvaldību nostāju Saeimā, Ministru kabinetā un Biedrībā izskatāmos jautājumos;

11.2.3.sadarbojas ar citu valstu radnieciskām pašvaldību apvienībām, savienībām un asociācijām;

11.2.4.sadarbojas ar citu valstu radnieciskām pašvaldību organizācijām.

12.Revidents

12.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija un zvērināts revidents, kuru izvēlas revīzijas komisija. Lai veiktu finansu revīzijas un lai sagatavotu revīzijas pārskatu, tiek uzaicināts zvērināts revidents. Revīzijas komisijas un revidenta pilnvaru termiņš ir četri gadi.

      12.2.Revīzijas komisija darbojas pēc kongresā apstiprināta Nolikuma.

12.3.Revīzijas komisiju 5 cilvēku sastāvā ievēl kongress no biedru pārstāvjiem.

      12.4. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt valdes loceklis.

      12.5.Revīzijas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.

      12.6.Revīzijas komisija un revidents veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu

            revīziju un sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

       12.7.Revīzijas komisija kontrolē arī sapulces, kongresa, domes un valdes lēmumu  izpildi un statūtu ievērošanu.

      12.8.Revīzijas komisija un revidents savā ziņojumā sapulcei dod atzinumu par         to, vai gada pārskats ir pareizi sastādīts, vai atbilst likumiem, statūtiem, vai        ieraksti Biedrības grāmatās atbilst attaisnojošiem dokumentiem, vai bilance             sniedz skaidru un patiesu pārskatu par Biedrības stāvokli un vai Biedrības

            priekšsēdis iesniedzis revidentam visas nepieciešamās ziņas, dokumentus un      paskaidrojumus gada pārskata pārbaudīšanai.

       12.9.Revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi       piedalīties visos Biedrības institūciju pasākumos.

12.10.Revīzijas komisija lēmumus pieņem sēdēs. Revīzijas komisijas sēdē komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem.     Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk    kā puse no klātesošajiem revīzijas komisijas locekļiem.

12.11.Ja uz revīzijas komisijas kārtējo sēdi nav ieradies šo statūtu 12.10. apakšpunktā noteiktais revīzijas komisijas locekļu skaits, šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai revīzijas komisijas priekšsēdētājs ne agrāk kā pēc 3 dienām un ne vēlāk kā pēc 7 dienām sasauc atkārtotu sēdi.

12.12.Revīzijas komisija sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem, kas tiek 

       iesniegts sapulcei.

12.13.Revīzijas komisija veic revīziju ne retāk kā vienu reizi gadā.

13.Biedrības likvidācija

13.1.Biedrības darbība izbeidzas atbilstoši likuma normām.

 13.2. Sapulce ieceļ Biedrības likvidatoru.

 13.3.Biedrības likvidācijas uzsākšanu likvidatori izsludina likumdošanā   noteiktajā kārtībā.

 13.4.Likvidatori paziņo Biedrību un nodibinājumu reģistram lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu. Pieteikumam jāpievieno sapulces protokola izraksts, jānorāda likvidatora vārds, uzvārds, personas kods un dzīves vieta.

13.5.Kreditoru prasījumi un citas pretenzijas apmierināmi Biedrību un Nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā.

13.6.Manta pēc kreditoru prasību apmierināšanas tiek nodota organizācijai ar līdzīgu mērķi, kuru nosaka sapulce

 

      Biedrības priekšsēdis                                                          A.Jaunsleinis