Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Par atlīdzības publiskošanu

2019. gada 6. martā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu, ar kuru atcelts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9². daļas 1. un 2. punkts, kur bija noteikts:

“1) institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi;

2) informācija par institūcijas amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un naudas summām, kas viņiem pienākas, iestādes mājaslapā internetā atrodas ne mazāk kā astoņus gadus. Ja institūciju likvidē, šīs publicētās informācijas pieejamību līdz noteiktā termiņa beigām turpina uzturēt augstākas iestādes mājaslapā internetā.”

Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā [publicēts 08.03.2019. – https://vestnesis.lv/op/2019/48.24]. Tiesību normas ir atzītas par spēkā neesošām no to spēkā stāšanās brīža.

Vienlaikus pašlaik ir spēkā Atlīdzības likuma 3. panta devītā daļa un 9¹. daļa, kā arī Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumi nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Likums nosaka:

3. pants. Atlīdzība

[..]

(9) Valsts vai pašvaldības institūcija tās mājaslapā internetā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publisko informāciju par:

1) amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām;

2) šā likuma 15. panta vienpadsmitajā daļā minētajām speciālajām piemaksām, norādot to apmēru un būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgo mērķi, kura ietvaros šī piemaksa noteikta.

(9¹) Papildus šā panta devītajā daļā noteiktajam cita informācija par amatpersonai (darbiniekam) izmaksāto darba samaksas apmēru ir pieejama valsts un pašvaldības institūcijas mājaslapā internetā Ministru kabineta noteiktajā apjomā. Lai aizsargātu amatpersonu (darbinieku) tiesības uz privāto dzīvi vai valsts drošību, Ministru kabinets ir arī tiesīgs noteikt informāciju par izmaksāto darba samaksas apmēru un attiecīgo amatpersonu (darbinieku), kura valsts un pašvaldības institūcijas mājaslapā internetā netiek publiskota.

Ministru kabineta noteikumi (nr. 225) nosaka:

‒ kārtību, kādā attiecīgās institūcijas tīmekļvietnē informāciju par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām publisko valsts vai pašvaldības institūcija;

‒ kārtību, kādā attiecīgās institūcijas tīmekļvietnē publisko informāciju par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu un tās apmēru;

‒ valsts pārvaldes iestādes un to amatpersonas un darbiniekus, kuru atalgojums un naudas summas, kas tiem pienākas, nav publicējamas valsts drošības apsvērumu dēļ.

Apkopojot minēto un izvērtējot spēkā esošo normatīvo regulējumu, secināms, ka normatīvie akti vairs neparedz regulējumu, ka institūcijas tīmekļvietnē jāpublisko visiem nodarbinātajiem izmaksātais atalgojums. Pašvaldību savienībai sniegtajā informācijā Valsts kanceleja norāda: “Iestādes tīmekļvietnē ir jāpublisko tikai tas, ko paredz Atlīdzības likuma 3. panta devītās daļas 1. un 2. punkts, ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību noteikumos nr. 225. Ne Atlīdzības likums, ne Ministru kabineta noteikumi vairs neparedz to, ka būtu jāpublisko amatpersonas (darbinieka) vārds, uzvārds un konkrētajā mēnesī izmaksātais atalgojums. Ņemot vērā, ka ar spriedumu tiesību normas ir atzītas par spēkā neesošām no to spēkā stāšanās brīža, no tīmekļvietnēm jāizņem arī informācija, kas publicēta līdz Satversmes tiesas spriedumam. Tuvākajā laikā tiks risināts jautājums par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos nr. 225.”

Sagatavojusi Vineta Reitere,

LPS padomniece juridiskajos jautājumos