Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas novadu un valstpilsētu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 15.decembrī. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu. LPS biedri ir 41  Latvijas pašvaldība: 36 novadu pašvaldības un 5 novados neietilpstošas valstspilsētas.

Galvenie mērķi:

 • pašvaldību politikas veidošana Latvijā;
 • pašvaldību kopīgo problēmu risināšana;
 • pašvaldību interešu aizstāvēšana.
Uzdevumi:
 • pārstāvēt LPS un tās dalībnieku intereses un aizstāvēt to tiesības valsts varas un pārvaldes institūcijās;
 • izstrādāt LPS viedokli Latvijas pašvaldību politikā atbilstoši pašvaldību, to apvienību un savienību priekšlikumiem;
 • sekmēt sadarbību starp Latvijas pašvaldībām un to apvienībām un savienībām;
 • nodrošināt pašvaldības ar tām nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem;
 • organizēt deputātu un pašvaldību darbinieku apmācību;
 • veicināt pašvaldību darbinieku sociālo aizsardzību;
 • veicināt uzņēmumu veidošanu kopējo pašvaldību interesējošo jautājumu risināšanai;
 • veicināt sadarbību ar pašvaldībām un to organizācijām ārzemēs;
 • pārstāvēt biedrības un tās biedru intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību intereses pārstāvošajās institūcijās;
 • organizēt pašvaldību informācijas apstrādes sistēmas izveidošanu pēc vienotiem principiem.
Biedri
Par LPS biedru var būt novadu un valstspilsētu pašvaldības. Pašvaldība par LPS dalībnieku kļūst ar to brīdi, kad tās domes lēmums par iestāšanos ir reģistrēts LPS Valdē.
 
LPS augstākais lēmējs ir sapulce - Kongress, kas notiek ne retāk kā vienu reizi četros gados. Kongress ir tiesīgs lemt, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse LPS dalībnieku. Kongresa lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu balsu vairākumu.
 
Kongresu starplaikos LPS darbu vada Dome. LPS dome sastāv no 41 pašvaldības pārstāvja (41 pašvaldības priekšsēdētājs), Biedrības priekšsēža, kā arī sešiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes deputātiem. Domes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. Dome ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Domes locekļiem; lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.
 
LPS Valde vada LPS darbu Domes starplaikos. Valdē tiek ievēlēti ne vairāk kā 15 locekļi, parasti LPS priekšsēdis, divi viņa vietnieki, visi komiteju priekšsēdētāji un Domes locekļi, kas pārstāv visu veidu pašvaldības. Valde pilnvaro atsevišķus Valdes locekļus, pastāvīgo komiteju vadītājus, kā arī atsevišķa likumprojekta, normatīvā akta izstrādātājus pārstāvēt LPS un paust viedokli konkrētajā jautājumā LR Saeimā, Ministru kabinetā un citās valsts pārvaldes institūcijās, kā arī starptautiskajās organizācijās.
 
Dalībnieku apvienības un savienības

LPS ietvaros darbojas:

Komitejas

LPS darbojas piecas komitejas:

 
Revīzijas komisija
Revīzijas komisiju ievēl piecu cilvēku sastāvā, tā strādā pēc kongresā apstiprinātā nolikuma. Revīzijas komisija kontrolē LPS Domes, Valdes un administrācijas finansiālo darbību, LPS kongresa, Domes un Valdes lēmumu izpildi un LPS statūtu ievērošanu. Revīzijas komisija sniedz atskaiti kongresam.
 
LPS administrācija
LPS Administrācija darbojas pēc LPS Domes apstiprinātā nolikuma. Administrācijas struktūru, štatus un darba algas fondu apstiprina LPS Valde.
 
Administrācijas uzdevumi:
 • aizstāvēt pašvaldību intereses valsts varas un pārvaldes institūcijās;
 • organizēt atzinumu sagatavošanu valdības izstrādātajiem likumprojektiem;
 • organizēt sarunu protokola sagatavošanu ar valdību;
 • veikt LPS sekretariāta funkcijas;
 • nodrošināt pašvaldības ar tām nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem;
 • sekmēt sadarbību starp Latvijas pašvaldībām un to apvienībām;
 • veicināt sadarbību ar pašvaldībām un to organizācijām ārzemēs;
 • analizēt problēmas pašvaldību darbības laukā un piedāvāt to apspriešanu politiķiem;
 • organizēt Latvijas pašvaldību delegācijas darbu Eiropas Savienības Reģionu komitejā, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību intereses pārstāvošajās institūcijās.
LPS uzņēmumi