Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 8.–14.07. (2019)

Visa informācija par Latvijas Pašvaldību savienības aizvadītajā nedēļā sniegtajiem 13 atzinumiem par normatīvo aktu projektiem (8 no tiem ir saskaņoti, bet pieci nav saskaņoti), kā arī par 11. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem projektiem – zemāk pievienotajos dokumentos, kā arī LPS elektroniskā iknedēļas informatīvā izdevuma "InfoLOGS" jaunākajā numurā: šeit

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-616 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rūjienas novada pašvaldības īpašumā”VSS-521 – Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā”

08.07.2019.

27.06.2019.

2.

VSS-653 – Plāna projekts “Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.–2026. gadam”VSS-588 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi”

08.07.2019.

04.07.2019.

3.

VSS-618 – Likumprojekts “Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā”

08.07.2019.

27.06.2019.

JāNē

4.

VSS-652 – Informatīvais ziņojums “Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā”

08.07.2019.

04.07.2019.

5.

VSS-594 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi””

08.07.2019.

20.06.2019.

6.

VSS-567 – Par rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra rīkojumā nr. 39 “Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā””

08.07.2019.

20.06.2019.

7.

VSS-572 – Par likumprojektu “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

08.07.2019.

20.06.2019.

8.

VSS-640 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par autoceļiem””

09.07.2019.

04.07.2019.

9.

VSS-591 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība””

09.07.2019.

20.06.2019.

10.

VSS-610 – Informatīvais ziņojums “Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.–2020. gadam starpposma ietekmes izvērtējums”

11.07.2019.

27.06.2019.

11.

VSS-609 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.–2020. gadam”

11.07.2019.

27.06.2019.

12.

VSS-630 – Rīkojuma projekts “Par telpu Jūras ielā 34, Alojā, Alojas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vidzemes karate klubs””

11.07.2019.

04.07.2019.

13.

VSS-620 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem””

11.07.2019.

04.07.2019.

JāNē

 

Latvijas Pašvaldību savienība sociālajos tīklos: 

Twitter: @lps_lv@BRUXLps

Facebook: @PasvaldibuSavieniba

YouTube: @Latvijas Pašvaldību savienība

LPS atzinums par VSS-567
LPS atzinums par VSS-572
LPS atzinums par VSS-591
LPS atzinums par VSS-594
LPS atzinums par VSS-640