Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 07.–13.09. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 14 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 12 no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-707 – Par likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”

07.09.2020.

20.08.2020.

, ar papildinā-jumu

2.

VSS-661 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība”

07.09.2020.

06.08.2020.

3.

VSS-711 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi””

07.09.2020.

20.08.2020.

4.

VSS-686 – Par likumprojektu “Grozījumi Administratīvā procesa likumā”

08.09.2020.

13.08.2020.

, ar papildinā-jumu

5.

VSS-712 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” īstenošanas noteikumi””

08.09.2020.

20.08.2020.

6.

VSS-714 – Par informatīvo ziņojumu “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”

08.09.2020.

20.08.2020.

7.

VSS-705 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei”

08.09.2020.

20.08.2020.

8.

VSS-722 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 20. marta noteikumos nr. 190 “Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku””

09.09.2020.

27.08.2020.

9.

VSS-721 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumos nr. 966 “Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu””

09.09.2020.

27.08.2020.

10.

VSS-687 – Par likumprojektu “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

09.09.2020.

13.08.2020.

, ar priekšli-kumu

11.

VSS-715 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Aptiekas ielā 7, Rīgā, pārdošanu”

10.09.2020.

27.08.2020.

12.

VSS-718 – Par likumprojektu “Grozījumi Civillikumā”

11.09.2020.

27.08.2020.

13.

VSS-728 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos nr .812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi””

11.09.2020.

27.08.2020.

14.

VSS-733 – Par informatīvo ziņojumu ““Par Eiropas Sociālā fonda plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. –2027. gada plānošanas periodā” pārvaldību un īstenošanu Latvijā”

11.09.2020.

27.08.2020.

LPS atzinums par VSS-718
LPS atzinums par VSS-728