Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Par biotopu eksperta slēdziena derīguma termiņu

Gan teritorijas plānojuma izstrādes, gan būvniecības gaitā, saņemot tehniskos noteikumus, kā arī citos gadījumos nepieciešami sertificētu ekspertu atzinumi. Nereti rodas gadījumi, ka, lai gan ir saņemts sertificēta eksperta atzinums, pēc laika tāds tiek pieprasīts atkārtoti, jo iepriekšējais atzinums ir sniegts pārāk sen un situācija dabā pa to laiku var būt mainījusies. Tomēr neviens normatīvais akts nenosaka, cik ilgu laiku eksperta atzinums ir derīgs.

Īpaši aktuāli tas kļūs pēc Dabas skaitīšanas projekta beigām. Uzsākoties šim projektam, kā viens no ieguvumiem tika minēts administratīvā un finansiālā sloga mazinājums, jo ES nozīmes biotopi būs kartēti un ievietoti dabas datu sistēmā “Ozols”, tādēļ, plānojot noteiktas darbības, nebūs nepieciešams sertificēta eksperta slēdziens. Tomēr tieši tāpat, kā nav zināms, cik ilgu laiku ir spēkā eksperta atzinums, nav skaidrs, cik ilgu laiku būs derīgi dati par ES nozīmes biotopiem vai aizsargājamo augu vai dzīvnieku sugu atradnēm dabas datu sistēmā “Ozols”. Šo neskaidrību dēļ var rasties situācijas, kad, balstoties uz esošajiem datiem vai ekspertu slēdzieniem, tiek plānotas noteiktas darbības, iztērēts laiks un finanšu līdzekļi projektu sagatavošanai, tomēr tiek pieprasīti atkārtoti ekspertu slēdzieni, kā rezultātā plānotās darbības tiek aizliegtas.

Lai novērstu neskaidrības, kā arī mazinātu administratīvo un finansiālo slogu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem un pašvaldībām, pēc pašvaldību ierosinājuma jautājums par sertificēta eksperta derīguma termiņu tika iekļauts šāgada LPS un VARAM sarunās. Diskusiju gaitā ar VARAM Dabas aizsardzības departamentu tika gūta savstarpēja sapratne par problēmas būtību un panākta vienošanās.

* Sertificēta eksperta slēdziens ir spēkā līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par konkrēto darbību (tiek izsniegti tehniskie noteikumi, tiek pabeigts ietekmes uz vidi novērtējums utt.). Tas nozīmē, ka, piemēram, neatkarīgi no tā, cik ilgi notiek ietekmes uz vidi novērtēšana, netiek pieprasīts atkārtots eksperta slēdziens.

* Dažādu darbību veikšanai ir nepieciešami atsevišķi ekspertu slēdzieni. Tā, piemēram, ja kādā vietā plānots izbūvēt tūrisma infrastruktūru (laipas, tiltiņus) un eksperts par to ir sniedzis pozitīvu atzinumu, tad, mainot sākotnējo ieceri un plānojot tajā vietā rakt dīķi, nepieciešams atkārtots eksperta slēdziens, jo abas darbības ir ar atšķirīgu ietekmi uz vidi.

* Pēc dabas skaitīšanas (ES nozīmes biotopu kartēšanas) pabeigšanas eksperta slēdziens par biotopu esību vai neesību nebūs nepieciešams, jo dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” būs pieejami jaunākie dati, līdzīgi kā Kadastra informācijas sistēmā. Līdz dabas skaitīšanas pabeigšanai dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” informācija nav pilnīga, tādēļ, pirms izvērtēt kādas darbības veikšanu, ieteicams sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldi un noskaidrot, vai konkrētajā vietā dabas skaitīšana ir notikusi, kā rezultātā ir zināmi dati par ES nozīmes biotopu esību vai neesību, vai arī nepieciešams eksperta slēdziens, jo biotopu kartēšana šajā vietā vēl nav veikta.

Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos