Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

ZPR: zaļie publiskie iepirkumi – veids, kā sasniegt zaļo izaugsmi

Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) rīkotajā INTERREG Europe programmas projekta “Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei” (GPP4Growth) sestajā iesaistīto pušu darba sanāksmē izskatīts līdzšinējo darba grupu rezultātu un projekta aktivitāšu kopsavilkums, kā arī piedāvātās rīcības zaļo publisko iepirkumu (ZPI) politikas uzlabošanai Latvijā.

GPP4Growth projekta mērķis ir uzlabot politiku efektīvai resursu izmantošanai, ar zaļo publisko iepirkumu palīdzību sniegt atbalstu valsts pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem pieņemt dzīves cikla izmaksu pieeju, kā arī uzlabot resursu pārvaldību. GPP4Growth projektā iegūtā pieredze ļaus Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm uzlabot izpratni par zaļo kritēriju ieviešanas priekšrocībām publiskajos iepirkumos, kā arī paplašināt to izmantošanu valsts pārvaldē, lai modernizētu mijiedarbību starp valsts iestādēm un nevalstisko sektoru, risinātu vides problēmas un sasniegtu zaļo izaugsmi.

Projekta galvenās aktivitātes – ZPI veicinošu faktoru analīzes pētījums, reģionālās un nacionālās politikas izvērtēšana ZPI jomā, labās prakses noteikšana, starptautiskas mācību un pieredzes apmaiņas vizītes, tostarp starptautiskā darbnīca Jelgavā, reģionālas iesaistīto pušu sanāksmes, reģionāla rīcības plāna izstrāde, politikas rekomendācijas un citi uzdevumi.

Zemgales plānošanas reģions piedāvā divas rīcības ZPI politikas uzlabošanai Latvijā. Pirmais piedāvājums – veikt grozījumus MK noteikumos nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) vada grozījumu procesu, veido ekspertu darba grupas sēdes, gatavo un iesniedz grozījumu projektu līdz 2020. gada jūnijam. Līdztekus ZPR piedalās darba grupas sēdēs, nodrošina GPP4Growth projekta gūto pieredzi un rezultātu nodošanu darba grupas dalībniekiem. Otrā piedāvātā rīcība ir ZPI ieviešana Zemgales reģionā pēc piedāvātajiem paraugiem. Paraugi tiks piedāvāti šādām iepirkumu kategorijām – tehniskās specifikācijas, ielu apgaismojums un satiksmes signāli; transports; datortehnika un IKT infrastruktūra. Šo risinājumu īsteno ZPR, Zemgales reģiona pašvaldības un iestādes uz brīvprātības pamata, paraugus nodrošina VARAM un “Gateway & Partners”.

Apskatot iepriekšējo iesaistīto pušu darba grupu sanāksmju rezultātus, rastas vairākas rekomendācijas veiksmīgai ZPI izmantošanai. Jāpievērš uzmanība jēgpilnu ZPI kritēriju izstrādei un izmantošanai, tiem jābūt pārbaudāmiem un kontrolējamiem. Tāpat iestādēm jāizstrādā iekšējās ZPI instrukcijas, ko izmantot, lai pamatotu ZPI kritēriju izvēli, savukārt, lai atbalstītu ZPI ieviešanu reģionos, nepieciešams izveidot reģionālos ZPI konsultāciju centrus. Valdībai būtu jāatbalsta Vides pārraudzības valsts biroja spēja konsultēt iepirkumu speciālistus par ekomarķējuma vides kritēriju izmantošanu ZPI. Šeit uzskaitītas tikai dažas no rekomendācijām, citas koncentrējas ne tikai uz ZPI izstrādi un ieviešanu, bet arī saistīto iestāžu darbību, kā arī citiem ar ZPI veiksmīgu pielietojumu saistītiem procesiem.

Projekts “Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos” no 2017. gada janvāra līdz 2021. gada decembrim tiek īstenots ar INTERREG Europe programmas 2014.–2020. gadam atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Patras Universitāte Grieķijā, un tā kopējais budžets ir 1 704 760 eiro, savukārt ZPR budžets šajā projektā ir 161 657 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu

Sagatavojusi Ilze Lujāne,

Zemgales plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciāliste