Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 09.–15.03. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-141 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta””

11.03.2020.

20.02.2020.

2.

VSS-181 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos nr. 859 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi””

11.03.2020.

27.02.2020.

3.

VSS-182 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos nr. 403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi””

11.03.2020.

27.02.2020.

4.

VSS-183 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos nr. 519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

11.03.2020.

27.02.2020.

5.

VSS-163 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos nr. 404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN–T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi””

11.03.2020.

27.02.2020.

6.

VSS-164 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai”

11.03.2020.

27.02.2020.

7.

VSS-167 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu būvniecības projekta īstenošanai”

11.03.2020.

27.02.2020.

8.

VSS-178 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība””

12.03.2020.

27.02.2020.

9.

VSS-180 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos nr. 588 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi””

13.03.2020.

27.02.2020.

ar precizē-jumiem

10.

VSS-169 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””

13.03.2020.

27.02.2020.

11.

VSS-165 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ērgļi un valsts vietējā autoceļa V36 Juglas papīrfabrikas ciems–Ulbroka krustojuma pārbūves projekta īstenošanai”

13.03.2020.

27.02.2020.