Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 20.–26.07. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saskaņoti, bet trīs nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-559 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumos nr. 858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību””

20.07.2020.

09.07.2020.

2.

VSS-548 – Pamatnostādņu projekts “Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

21.07.2020.

02.07.2020.

, ar priekšli-kumiem

3.

VSS-589 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklāta projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” īstenošanas noteikumi”

21.07.2020.

16.07.2020.

4.

VSS-573 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 6a, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā”

21.07.2020.

09.07.2020.

5.

VSS-591 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 367 “Nacionālais numerācijas plāns””

22.07.2020.

16.07.2020.

6.

VSS-577 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 102 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību””

22.07.2020.

16.07.2020.

, ar priekšli-kumiem

7.

VSS-557 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūnija noteikumos nr. 392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi””

22.07.2020.

09.07.2020.

8.

VSS-555 – Par  informatīvo ziņojumu “Par nolietotu riepu apsaimniekošanu”

23.07.2020.

09.07.2020.

9.

VSS-558 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība un nosacījumi pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdalei administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas gadījumā”

23.07.2020.

09.07.2020.

10.

VSS-588 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos nr. 599 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā””

23.07.2020.

16.07.2020.

, ar iebildēm

11.

VSS-545 – Likumprojekts “Imigrācijas likums”

24.07.2020.

02.07.2020.

12.

VSS-536 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par zemes reformas pabeigšanu Krāslavas novada lauku apvidū”

24.07.2020.

02.07.2020.

13.

VSS-604 – Par likumprojektu “Grozījumi Bibliotēku likumā”

24.07.2020.

23.07.2020.

LPS atzinums par VSS-557
LPS atzinums par VSS-558
LPS atzinums par VSS-545