Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 01.09.–20.09.2021.

Normatīvā akta nosaukums

Nosūtīšanas datums

Izsludināšanas datums

Saskaņojums

VSS-769, Par likumprojektu "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"

01.09.2021.

19.08.2021.

Ir

VSS-705, Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1. ieguldījumu prioritātes "Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas noteikumi""

02.09.2021.

12.08.2021.

Ir

VSS-768, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību""

06.09.2021.

19.08.2021.

Nav

VSS-791, Par likumprojektu "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

06.09.2021.

26.09.2021.

Ir

VSS-766, Informatīvais ziņojums "Par kopējo statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikāciju"

06.09.2021.

19.08.2021.

Nav

VSS-765, Informatīvais ziņojums "Valsts atbalsts pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus īres mājokļus"

06.09.2021.

19.08.2021.

Nav

VSS_762, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību""

06.09.2021.

19.08.2021.

Ir

VSS-752, Par likumprojektu "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" 

06.09.2021.

19.08.2021.

Ir

VSS-794, Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""

07.09.2021.

26.08.2021.

Ir

VSS-754, Likumprojekts "Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums"

07.09.2021.

19.08.2021.

Nav

VSS-825, Par informatīvo ziņojumu "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari""

08.09.2021.

02.09.2021.

Ir

VSS-809, Par programmas projektu "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.–2027. gadam projektu"

09.09.2021.

26.08.2021.

Ir

VSS-808, Par programmas projektu "Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projekts"

09.09.2021.

26.08.2021.

Ir

VSS-827, Par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Ministru kabineta 2000. gada 30. augusta rīkojuma Nr. 440 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"

13.09.2021.

02.09.2021.

Ir

VSS-810, Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"

13.09.2021.

26.08.2021.

Nav

VSS-755, Noteikumu projekts "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi"

. 13.09.2021.

19.08.2021

Ir

VSS-761, Plāna projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam īstenošanas plāns 2021.–2023. gadam"

15.09.2021.

19.08.2021.

Ir

VSS-836, Par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par valsts nekustamā īpašuma 2684/4139 domājamo daļu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"

16.09.2021.

09.09.2021.

 

VSS-823, Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam"

17.09.2021.

02.09.2021.

Ir

VSS-828, Par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par valstij piekritīgas zemes vienības Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu"

17.09.2021.

02.09.2021.

Ir

VSS-839, Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25.novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""

20.09.2021.

09.09.2021.

Ir