Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 13.–19.04. (2020)

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Deviņi no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-284 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Lielajā ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā”

15.04.2020.

02.04.2020.

2.

VSS-277 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Depozīta sistēmas darbības noteikumi”

15.04.2020.

26.03.2020.

3.

VSS-278 – Par likumprojektu “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”

15.04.2020.

26.03.2020.

4.

VSS-287 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu””

15.04.2020.

02.04.2020.

Jā,

ar priekš-likumiem

5.

VSS-302 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pierobeža-2”, Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā”

17.04.2020.

02.04.2020.

6.

VSS-286 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

17.04.2020.

02.04.2020.

7.

VSS-288 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos nr. 95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai””

17.04.2020.

02.04.2020.

8.

VSS-280 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējuma piešķiršanu Amatas novada domei autoceļa “Puškina krustojums–Celmiņi” posma seguma atjaunošanai”

17.04.2020.

02.04.2020.

9.

VSS-268 – Par konceptuālo ziņojumu “Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums”

17.04.2020.

26.03.2020.

Jā,

ar priekš-likumiem

10.

VSS-285 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā”

17.04.2020.

02.04.2020.

11.

VSS-283 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

17.04.2020.

02.04.2020.

LPS atzinums par VSS-277
LPS atzinums par VSS-286
LPS atzinums par VSS-286, pielikums